logo

Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Ž 100:1-5

štatistika Prihláste sa na svoj účet

Zabudli ste heslo?

Registrujte si nový účet.

Počet používateľov: 79

kviz Alebo si vyskúšajte kvíz

Ukážka s piatimi otázkami. Výsledky ukážky sa vám nezarátajú do štatistiky.

Vyskúšať
Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

1 Jn 1/9