logo

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Iz 53/5

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá naveky. Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky; veď nespočinie berla bezbožnosti nad údelom spravodlivých, aby si spravodliví nevystreli ruky po bezpráví. Ty, Hospodine, dobre učiň dobrým, a tým, čo sú úprimní srdcom! No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech Hospodin zaženie i s páchateľmi neprávostí! Pokoj nad Izraelom!

Ž 125/1-5