logo

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš Jn 6/68

štatistika Zaubdli ste heslo?

Inštrukcie pre resetovanie hesla

Na email pridelený Vašemu účtu vám pošleme inštrukcie na resetovanie hesla.

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

1 Kor 1/18