logo

Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Pr 10/27-29

štatistika Registrácia


Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Lk 18/13c