logo

Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 1 Pt 3/9

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Mudrci od západu sa prišli do Jeruzalema pýtať kde je ten narodený kráľ židovský.

  2. Povedal Ježiš, že pokrm je viac ako život?

  3. Povedal Ježiš?: „Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“

  4. Doplň mená 12-tich apoštolov: Šimon, ktorý sa volal Peter, Ondrej, ______, Ján, Bartolomej, _______, Tomáš, Matúš, Jakub syn Alfeov, ______, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský.

  5. Ako boli vybavené zástupy, keď prišli zlapať Ježiša?

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.

Jn 12/25