logo

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Iz 53/5

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Posluhovali anjeli Ježišovi?

  2. Darovali mudrci Ježišovi dary?

  3. Koľko mudrcov sa prišlo pokloniť Ježišovi?

  4. Vo dvorane ktorého veľkňaza sa zišli veľkňazi a starší ľudu keď sa uzniesli, že Ježiša ľstivo chytia a zabijú?

  5. Je tento výrok správny?:"...; zvody síce musia prísť ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie.".

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať.

5M 6/6-7