logo

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Joz 24/15

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Aký nápis mal Pán Ježiš nad pod nohami, keď bol ukrižovaný?

  2. Čo mal Ján Krstiteľ za pokrm?

  3. Zákonníci a farizeji sa posadili na stolicu _____ .

  4. Vyhnal Pán Ježiš z chrámu všetkých, ktorí predávali a kupovali?

  5. Zavolal Pán Ježiš: „Éli, Éli, lama sabachtani.“?

Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý;

1 Tim 1/15