logo

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Jer 29/11-12

kviz Kvíz - ukážka s piatimi otázkami

  1. Na akom mieste bol Pán Ježiš ukrižovaný?

  2. Čo nastalo keď Ježiš pohrozil vetrom a moru?

  3. Kázal Ježiš:"Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské."?

  4. Čo v preklade znamená Emanuel?

  5. Za koľko strieborných bol Ježiš zradený?

A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.

Kol 3/12-17